สหพันธ์กีฬาสากล
International Sports Federation


ความเป็นมา

สหพันธ์กีฬาสากล (International Sports Federation) ใช้ชื่อย่อว่า ไอ เอส เอฟ (ISF) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน เมษายน 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬา ทุกชนิดกีฬาในทุกระดับอายุ ให้เป็นที่แพร่หลาย ผ่านการแข่งขันและการฝึกอบรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นเป็นระยะๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดการแข่งขันที่ได้มาตรฐาน มีทั้งความสนุกสนานและเป็นธรรม โดยในชั้นแรก จะเริ่มจากชนิดกีฬากอล์ฟเป็นหลัก และขยายไปยังชนิดกีฬาอื่นต่อไปในอนาคต

ไอเอสเอฟ ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของเยาวชน จึงได้ดำเนินกิจกรรมแรกของสหพันธ์ฯ คือ การจัดการแข่งขันไอ เอส เอฟ กอล์ฟ พาร์ 3 จูเนียร์ โอเพ่น เป็นการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์ ณ สนามพาร์ 3 ต่างๆ โดยจัดการแข่งขันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดปี การแข่งขันแต่ละครั้งจะมีคะแนนแต่ละอันดับให้ คณะกรรมการจะเก็บคะแนนดังกล่าวสะสมและจัดอันดับ (Ranking) เพื่อใช้ในการคัดเลือกตัวแทน ไปร่วมแข่งขันในระดับชาติ และระดับนานาชาติ หรือเปิดโอกาสให้เข้าแค้มป์ฝึกสอน/ฝึกซ้อม เพื่อพัฒนาทักษะ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในโอกาสอันควรต่อไป

นักกอล์ฟเยาวชนรุ่นแรกๆ ได้เติบใหญ่ขึ้นจนได้เกณฑ์อายุ ที่จะเล่นในสนามใหญ่ พาร์ 72 ไอเอสเอฟ จึงได้ขยายกิจกรรมเพิ่มเติม โดยจัดการแข่งขันในสนามใหญ่เพิ่มเติมอีก เดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อให้นักกอล์ฟเยาวชนในสังกัด ได้มีโอกาสแข่งขันและฝึกซ้อม ทั้งในสนามพาร์ 3 เพื่อเพิ่มทักษะลูกสั้น และในสนามพาร์ 72 เพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันระดับชาติ อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเดินทางไปแข่งขันยังต่างประเทศ ตามที่ได้ประสานงานไว้แล้ว

ในปี 2550 เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิกมากขึ้น ทำให้การแข่งขันแต่ละครั้ง มีผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก อีกทั้งระดับฝีมือของสมาชิก แตกต่างกันพอสมควร ทำให้เป็นปัญหาในการบริหารเวลาให้เริ่มและจบการแข่งขันตามที่ควรจะเป็น จึงเกิดแนวคิดที่จะแบ่งกลุ่มผู้เข้าแข่งขันตามระดับฝีมือ เพื่อทำให้การแข่งขันสะดวกและกระชับ ขณะเดียวกัน มีความเป็นธรรมมากขึ้น สำหรับนักกอล์ฟมือใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2550 เป็นต้นมา โดยแบ่งเป็นกลุ่ม พรีเมียร์ชิพ และ แชมเปี้ยนชิพ (รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาศึกษาจาก หัวข้อ รายละเอียดการแข่งขัน และคลิ๊ก หัวข้อย่อย การสะสมแต้ม )

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักกอล์ฟเยาวชนทุกระดับฝีมือ ได้มีรายการแข่งขันเพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการเล่น ให้ก้าวหน้าต่อไป
2. เพื่อใช้กีฬากอล์ฟเป็นสื่อสร้างสรรค์กิจกรรมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
3. เพื่อประสานงานกับสถานศึกษา พร้อมชี้ชวนให้ก่อตั้งชมรมกอล์ฟเยาวชนในสถานศึกษา พร้อมส่งนักกีฬาในสังกัด เข้าร่วมแข่งขัน
4. เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกับผู้บริหารชมรมในสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในกีฬากอล์ฟ เกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน กฎ กติกา กอล์ฟ และการจัดการแต้มต่อของสมาชิก
5. เพื่อส่งเสริมให้นักกอล์ฟเยาวชน ได้มีโอกาสเดินทางไปแข่งขันยังต่างประเทศ เพื่อสร้างสมประสบการณ์ และเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ
6. เพื่อให้ผู้ที่สนใจให้การสนับสนุนทุกราย ได้มีโอกาสร่วมให้การสนับสนุน และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน

เป้าหมาย

นักกอล์ฟเยาวชนทุกรุ่นอายุ ที่มีสถานะภาพเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น ถูกต้องตามข้อบังคับว่าด้วย สถานะภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น ของ R&A ที่สนใจในการพัฒนาฝีมือตนเอง ผ่านการแข่งขันทั้งสนามพาร์ 3 และสนามพาร์ 72

บุคลากร ของ ISF

บุคลากรของ ISF ล้วนมีประสบการณ์ด้านกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬากอล์ฟ ประกอบด้วย

นาย จงใจ นิยมวาณิช (ครูเป๋า)

ที่ปรึกษา

- เจ้าของ สนามกีฬา ไนติงเกล รามอินทรา
- ที่ปรึกษา ลอนเทนนิส สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการกีฬากอล์ฟอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย
- กรรมการเทคนิค ชมรมกอล์ฟ SAT การกีฬาแห่งประเทศไทย
- ผู้ตัดสิน ได้รับการรับรอง จาก R&A สก๊อตแลนด์
- ผู้ฝึกสอนนักกีฬาระดับชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย
- กรรมการตัดสิน การจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ปี 2541
- กรรมการพัฒนาเยาวชน สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ปี 2541 - 2546
- กรรมการสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ปี 2538 - 2541

นายพงศ์นาถ วัธนศักดิ์ (อาเป็ด)

ประธานสหพันธ์กีฬาสากล ISF

- กรรมการกีฬากอล์ฟอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย
- กรรมการเทคนิค ชมรมกอล์ฟ SAT การกีฬาแห่งประเทศไทย
- เจ้าหน้าที่วัดค่าสนาม Slope Rater สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย
- เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ปี 2541
- เลขาธิการ สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ปี 2541 - 2544
- เลขาธิการ สมาคมกอล์ฟอาชีพไทย ปี 2538 - 2541
- ผ่านการอบรม โครงการผู้ฝึกสอนนักกีฬาระดับชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย
- ผ่านการอบรม การจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย
- ผ่านการอบรม ผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟขั้นต้น สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย

นางสาวฐิติพร สันติวิกรานนท์ (พี่แหม่ม)

เลขานุการ สหพันธ์กีฬาสากล ISF

- ผ่านการอบรม โครงการผู้ฝึกสอนนักกีฬาระดับชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย
- ผ่านการอบรม การจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย
- ผ่านการอบรม ผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟขั้นต้น สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย
- เจ้าหน้าที่ สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ปี 2541 - 2544

นายโชคสถิตย์ ภาคแก้ว (ลุงโชค)

กรรมการตัดสิน สหพันธ์กีฬาสากล ISF

- กรรมการตัดสิน สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
- กรรมการตัดสิน สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย

นายกษิดิต ดิษยสุต (โปรอาร์ท)

กรรมการตัดสิน สหพันธ์กีฬาสากล ISF

- กรรมการตัดสิน สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
- กรรมการตัดสิน สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย

นายธนัท จิรสุวรรณ (โปรนันท์)

กรรมการตัดสิน สหพันธ์กีฬาสากล ISF

- กรรมการตัดสิน สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
- กรรมการตัดสิน สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย

นายจิรวัฒน์ แก้วเล็ก (โปรอ๋อ)

กรรมการตัดสิน สหพันธ์กีฬาสากล ISF

- กรรมการตัดสิน สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
- กรรมการตัดสิน สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย

นายพงศ์ภัทร ตันแขมรัตน์ (โปรหนุ่ย)

กรรมการตัดสิน สหพันธ์กีฬาสากล ISF

- กรรมการตัดสิน สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย

นางสาวมนัสนันท์ จุ้ยถนอม (ป้าต้อย)

เจ้าหน้าที่ สหพันธ์กีฬาสากล ISF

- พละศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์

นางสาวกรรณิการ์ นครไธสง (พี่กรรณ)

เจ้าหน้าที่ สหพันธ์กีฬาสากล ISF

เป้าหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักกอล์ฟเยาวชนไทย ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันภายใต้บรรยากาศของการแข่งขันแบบสากล และร่วมเล่นกับนักกอล์ฟเยาวชน ซึ่งมีทักษะในการเล่นใกล้เคียงกันหรือสูงกว่า
2. นักกอล์ฟเยาวชนไทย จะได้ใช้โอกาสดังกล่าวพัฒนาทักษะการเล่นของตน ไปสู่ระดับที่สูงกว่าเดิมในทุกรุ่นอายุ
3. นักกอล์ฟเยาวชนได้แข่งขันชิงทุนสนับสนุน ไปแข่งขันยังรายการในต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนทักษะกีฬากอล์ฟของตนเอง


สหพันธ์กีฬาสากล ไอเอสเอฟ
557/67 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
มือถือ : 065 396 2969     Email : isfgolf@gmail.com